Tập đoàn Taekwang đồng hành
với một thế giới cùng sẻ chia

STập đoàn Taekwang tiến bộ và vươn tới sự thịnh vượng chung của cộng đồng và cùng sáng tạo nên văn hóa doanh nghiệp mang tính toàn cầu hướng đến mục tiêu đầy thử thách bằng lòng tin và sự hợp tác với tất cả các bên có liên quan

Quản lý đạo đức Cung cấp thông tin và

Quy phạm đạo đức

Toàn thể cán bộ công nhân viên Tập đoàn Taekwang sẽ trưởng thành cùng với sự phát triển của cộng đồng xã hội thông qua cách thức quản lý minh bạch về mặt đạo đức

Hoạt động cống hiến xã hội

Dựa trên ý niệm nền tảng là phát triển đồng hành cùng khu vực và xã hội với tư cách một doanh nghiệp nội địa, chúng tôi mở rộng rất nhiều hoạt động vì sự phát triển của khu vực.

Hướng dẫn sử dụng tố cáo

Chúng tôi xin lắng nghe ý kiến quý báu của tất cả mọi người. Lắng nghe cẩn thận Ngay cả những phàn nàn nhỏ, chúng tôi cũng sẽ lắng nghe cẩn trọng.